Logo在线制作:首页 >> 滚动边框 使用帮助 收藏本站
 
 
 ::风格设置::
 边框:  
 速度:  滚动方向:
 ::文字设置::
 文本: 字体: 预览:
 字号: 字型: 风格: 字色: 
 对齐: 偏移量[X]: 偏移量[Y]:
 ::URL 设置::
 网址: 字体: 预览:
 对齐: 偏移量[X]: 偏移量[Y]:
 
滚动边框logo制作 

 请您务必将生成的LOGO下载至本地

 系统生成LOGO会自动覆盖旧的LOGO
 
 

CopyRight © 2008-2013 www.logowu.com All Rights Reserved